pondelok 29. augusta 2016

Aké sú intelektovo nadané deti?

Medzi typické charakteristiky intelektovo nadaných detí patria:   

- vývinový náskok pred rovesníkmi v jednej alebo vo viacerých kognitívnych oblastiach
- skoré čítanie (dieťa sa naučí čítať ešte v predškolskom veku)
- objavenie sa kalkulačných spôsobilosti už v predškolskom veku (dieťa sa ešte pred zaškolením naučí spočítavať a odpočítavať)
- dobrá pamäť, rýchlosť a ľahkosť učenia
- vysoká intelektuálna zvedavosť
- aktivita, motivácia, radosť z objavovania nového
- široké spektrum záujmov
- záujmy netypické pre daný vek, zanietenosť pre niektorú oblasť, hlboké vedomosti dieťaťa v tejto oblasti (dinosaury, astronómia, zemepis, živočíchy a pod.)
- schopnosť sústrediť sa na predmet svojho záujmu
- kladenie nezvyčajných, hraničných otázok (čo je za nekonečnom, čo je pred životom)
- široká slovná zásoba a dobrá argumentácia
- potreba vymýšľať, nekonvenčnosť, kritickosť k autoritám

- nadpriemerné výkony v psychologických testoch (inteligencie, tvorivosti, motivácie..

Je dôležité si uvedomiť, že nie každé nadané dieťa musí spĺňať všetky alebo väčšinu týchto charakteristík.
Skupina nadaných detí je totiž veľmi rôznorodá.
 zdroj : http://www.nadanedieta.sk/ine.html

Ako je to s intelektovým nadaním ?

 Intelektovým nadaním detí a žiakov sa rozumie vysoko nadpriemerne rozvinuté poznávacie schopnosti so schopnosťami pre vysoké výkony v jednej alebo viacerých intelektových oblastiach. Výchova a vzdelávanie týchto detí a žiakov si vyžaduje špecifický prístup, metódy, formy i obsah. 

 Pri nadaných deťoch je veľmi  dôležitý individuálny prístup pri rozvíjaní ich nadania, majú väčšie emocionálne a sociálne problémy ako iné deti, sú oveľa citlivejší a zraniteľnejší a všetko intenzívnejšie prežívajú. Pri  výchove nadaného dieťaťa  je potrebné si osvojiť pozitívny postoj k dieťaťu, tolerantnosť, akceptujúci, chápavý a podporný postoj k rozvíjaniu schopností  dieťaťa.
Dôležitá je akceptácia dieťaťa ako osobnosti, rozvíjanie spoločných záujmov, podpora dieťaťa pri
 formovaní pocitu sebavedomia a sebavnímania. Taktiež je dôležité pozitívne posilňovanie a dôvera v schopnosti nadaného dieťaťa.
 Kladenie otázok,  radosť  z úspechov dieťaťa, posmeľovanie pri činnostiach je nemenej dôležité. Veľmi dôležitá je i emocionálna podpora, dobrá súdržnosť rodiny, tolerantné výchovné postupy, poskytovanie väčšej slobody a voľnosti v správaní a rozhodovaní dieťaťa .Dieťa s nadaním je veľmi vitálne, má malú potrebu spánku, má prejavy silnej osobnosti.
Zdravý vývoj nadaného dieťaťa je možné podporiť nákupom encyklopédií, atlasov, slovníkov, kníh a prístupom dieťaťa k počítaču. Takéto dieťa potrebuje mať voľný prístup k informáciám.
Rodičom sa odporúča výchovu svojho dieťaťa pravidelne konzultovať so psychológom, ako aj poradenským servisom a potvrdiť si tak správnosť vo výchovných postupoch. s nadaným dieťaťom je dôležité citlivo komunikovať, aby sme mu zabezpečili pocit istoty a bezpečia.