Klub nadaných detí

Klub nadaných detíAké sú intelektovo nadané deti?

Medzi typické charakteristiky intelektovo nadaných detí patria:   

- vývinový náskok pred rovesníkmi v jednej alebo vo viacerých kognitívnych oblastiach
- skoré čítanie (dieťa sa naučí čítať ešte v predškolskom veku)
- objavenie sa kalkulačných spôsobilosti už v predškolskom veku (dieťa sa ešte pred zaškolením naučí spočítavať a odpočítavať)
- dobrá pamäť, rýchlosť a ľahkosť učenia
- vysoká intelektuálna zvedavosť
- aktivita, motivácia, radosť z objavovania nového
- široké spektrum záujmov
- záujmy netypické pre daný vek, zanietenosť pre niektorú oblasť, hlboké vedomosti dieťaťa v tejto oblasti (dinosaury, astronómia, zemepis, živočíchy a pod.)
- schopnosť sústrediť sa na predmet svojho záujmu
- kladenie nezvyčajných, hraničných otázok (čo je za nekonečnom, čo je pred životom)
- široká slovná zásoba a dobrá argumentácia
- potreba vymýšľať, nekonvenčnosť, kritickosť k autoritám

- nadpriemerné výkony v psychologických testoch (inteligencie, tvorivosti, motivácie..

Je dôležité si uvedomiť, že nie každé nadané dieťa musí spĺňať všetky alebo väčšinu týchto charakteristík.
Skupina nadaných detí je totiž veľmi rôznorodá.


Ako je to s intelektovým nadaním?

Intelektovým nadaním detí a žiakov sa rozumie vysoko nadpriemerne rozvinuté poznávacie schopnosti so schopnosťami pre vysoké výkony v jednej alebo viacerých intelektových oblastiach. Výchova a vzdelávanie týchto detí a žiakov si vyžaduje špecifický prístup, metódy, formy i obsah. 

 Pri nadaných deťoch je veľmi  dôležitý individuálny prístup pri rozvíjaní ich nadania, majú väčšie emocionálne a sociálne problémy ako iné deti, sú oveľa citlivejší a zraniteľnejší a všetko intenzívnejšie prežívajú. Pri  výchove nadaného dieťaťa  je potrebné si osvojiť pozitívny postoj k dieťaťu, tolerantnosť, akceptujúci, chápavý a podporný postoj k rozvíjaniu schopností  dieťaťa.
Dôležitá je akceptácia dieťaťa ako osobnosti, rozvíjanie spoločných záujmov, podpora dieťaťa pri
 formovaní pocitu sebavedomia a sebavnímania. Taktiež je dôležité pozitívne posilňovanie a dôvera v schopnosti nadaného dieťaťa.
 Kladenie otázok,  radosť  z úspechov dieťaťa, posmeľovanie pri činnostiach je nemenej dôležité. Veľmi dôležitá je i emocionálna podpora, dobrá súdržnosť rodiny, tolerantné výchovné postupy, poskytovanie väčšej slobody a voľnosti v správaní a rozhodovaní dieťaťa .Dieťa s nadaním je veľmi vitálne, má malú potrebu spánku, má prejavy silnej osobnosti.
Zdravý vývoj nadaného dieťaťa je možné podporiť nákupom encyklopédií, atlasov, slovníkov, kníh a prístupom dieťaťa k počítaču. Takéto dieťa potrebuje mať voľný prístup k informáciám.
Rodičom sa odporúča výchovu svojho dieťaťa pravidelne konzultovať so psychológom, ako aj poradenským servisom a potvrdiť si tak správnosť vo výchovných postupoch. s nadaným dieťaťom je dôležité citlivo komunikovať, aby sme mu zabezpečili pocit istoty a bezpečia. Klub nadaných detí
Toto sme my - žiaci 3.A a 4.A  :-)
Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára